Shanghai Restaurant

304 Springbank Drive
London, Ontario
N6J 1G5
Phone: 519-471-4420