Tanakaya Japanese Restaurant

130 King Street
London, Ontario
N6A 1C5
Phone: 519-850-8838